ТЕАТЪР НА НЕМСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

&"ВМРО – СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"


НАШАТА МИСИЯ:

Да превърнем община Сливен в едно по-добро място за живеене.


І. ИКОНОМИКА

Община Сливен е на едно от последните места по усвояване на европейски средства. Това води до невъзможността за създаване на модерна инфраструктура –основен елемент при привличането на инвеститори, които да осигурят допълнителни работни места. Лошата инфраструктура е причина общината да заема едно от първите места по безработица. За решаването на този проблем трябва да се работи за възстановяване на пътната инфраструктура чрез създаването на модерни и удобни връзки с националната пътна мрежа.

Ще изработим законови механизми за подпомагане на местния бизнес – данъчни преференции и облекчения за откриване на производства и осигуряване на работна заетост.

Ще се изведат на преден план производствата, за които общината има традиции и ресурс да обезпечи – земеделие, хранително-вкусова промишленост, текстил, машиностроене, туризъм и др.

Под наше ръководство общината ще проведе активна политика по рекламирането на региона като едно добро място за бизнес, предоставящо модерна база, квалифицирана работна ръка и данъчни преференции. В тази връзка ще развием и предложението на Сдружение &"Свети Георги Победоносец" за връщане на дейностите по озеленяване, сметосъбиране/сметоизвозване и депониране на отпадъци, което е в правомощията на общината. По този начин ще осигурим по-добър контрол върху тези дейности. Същите ще се извършват на значително по-ниска цена от тази, която се плаща на външни фирми изпълнители, избрани по съмнителен начин чрез създадената възможност в Закона за обществените поръчки. Ще осигурим значителен брой работни места за нискоквалифициран труд, където ще могат да бъдат назначавани лица без придобити трудови навици и умения. Допълнително ще могат да се ангажират и тези, които са длъжни да полагат обществено полезен труд в рамките на 14 работни дни по програмата за заетост, за да придобият право да получават социални помощи. Към момента в Общината по документи има около 1000 такива лица. Ангажирането на такъв ресурс ще допринесе за обновяване на облика на общината – повод за радост и гордост у нейните граждани. Организираният от Сдружението традиционен &"Конкурс за красив двор, тераса и междублоково пространство“ подсказва, че гражданите имат желание за такава промяна, както и че ще участват активно в нейното изпълнение.

Мерки:

- Създаване на звено в общинската администрация, което активно да работи по изготвянето на проекти и усвояването на европейски средства по програмите за развитие;

- Създаване на работна група, която да изготви необходимите промени в правната рамка, осигуряващи благоприятна икономическа среда за привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места;

- Създаване на група, която да ревизира всички сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на отпадъци и за озеленяване; която да излезе с анализ относно предимствата и недостатъците при прекратяване на тези договори и прехвърлянето на дейностите в правомощията на общинската администрация.ІІ. РЕД И СИГУРНОСТ:

Община Сливен е една от малкото общини, в които Наредбата за опазване на обществения ред не се спазва в пълен обем. Не се санкционират виновни лица, а това създава чувство за безнаказаност и недосегаемост. Нарушенията са свързани предимно с използване на озвучителна техника, надвишаваща пределно допустимите норми за шум, на места и във време, които значително нарушават правото на почивка на гражданите на общината. Тези действия ще бъдат прекратени чрез прилагането на цялата строгост на закона.

Ще следим за спазването на действащите нормативни правила от водачите на ППС. Ще работим за ограничаване на управлението на МПС с превишена скорост в населените места. Ще съблюдаваме правилното паркиране и престой по улиците. Ще създадем нормални условия за придвижване на пешеходците, на хората в неравностойно положение, на майките с деца и др. Всеки трябва да се научи да зачита правата на околните, за да изисква същото отношение и към себе си. В тази връзка предвиждаме значително увеличаване числеността на общинска охрана, към която ще има много по-високи изисквания спрямо осъществяваната дейност. Задължително ще осигурим защита на общинската собственост, изградена със средства на общината и Европейските фондове, от повреждане и унищожаване. Ще работим за подобряване на диалога между общинската администрация и органите на изпълнителната власт в лицето на Директора на ОД на МВР Сливен.

Мерки:

- Създаване на синя зона;

- Създаване на организация за движението чрез въвеждане на еднопосочно движение в централна градска част;

- Създаване на организация за принудително отстраняване на неправилно паркирани и спрели превозни средства;

- Увеличаване числеността на служителите от Общинска охрана и прецизиране на служебните им задължения по опазване на обществения ред;ІІІ. СТРОИТЕЛСТВО:

Ще пресечем практиката на безотговорно застрояване на територията на Община Сливен. Абсолютен приоритет ще бъде запазването на съществуващите зелени площи, както и създаването на нови такива. Към настоящия момент тези площи са заети от редица незаконни постройки и са превърнати в безполезни парцели. За преодоляване на проблема предварително ще проведем агитационна кампания сред населението и ще следваме принципа на безкомпромисност и равенство пред закона за решаването му.

Съвместно с компетентните органи ще следим за наличието на незаконни постройки и ще предприемем съответните законови мерки за възстановяване на нормативно установената рамка. Местата, които бъдат освободени от незаконните постройки, ще бъдат проектирани по начин, по който да бъдат максимално полезни за гражданите. Необходимо е проектиране и изграждане на модерни паркинги и гаражи на определени места и с определена архитектура, които да се отдават за ползване под съответна правна форма на гражданите.

Задължително ще се обърне внимание на съществуващите културни наследства на територията на общината. Ще се работи за възстановяване и поддържане на паметници, чешми и др., както и тяхното опазване, което ще придаде на града и общината модерен европейски туристически облик.

Общинската администрация ще следи и ще изисква от всички лица, извършващи строителни дейности на територията на общината, възстановяване на повредената по време на строителството инфраструктура, както и облагородяване на района около осъществения строеж.

Мерки:

- Създаване на звено за разясняване на мерките за предотвратяване на незаконното застрояване на територията на общината;

- Създаване на звено за премахване на незаконно строителство;


П.П. Към тази точка следва да се отбележи, че коалицията приема за изпълнение следната концепция:КОНЦЕПЦИЯ от сдружение &"Св. Георги Победоносец"

Относно :

Проектиране и строеж на паркинги върху речните корита в централна градска част и на многоетажни, модерни съоръжения в големите квартали.

Проектиране на система от велоалеи и изграждането на интерактивни терминали за предоставяне на общинска услуга &"Рент а байк".


Във връзка с многократно заявеното от нас желание да живеем в един по-красив и модерен град, отговарящ на европейските изисквания и стандарти, представяме следната си концепция относно проектирането и строежа на паркинги и система от велоалеи.

Централната част на града ни е пренатоварена от автомобилния поток, който е допълнително затруднен от липсата на адекватна организация на движението и регламентирани места за паркиране и престой.

За да бъде внесен известен ред и организация предлагаме решение, което не е измислено от нас, а е доказало своята ефективност в редица български и европейски градове, притежаващи сходни географски дадености, а именно – реки. Предлагаме да бъде възложено проектирането на паркинги върху коритата на реките &"Асеновска" и &"Новоселска". Проектирането и изграждането на такива съоръжения ще освободи пътните платна на улиците &"Христо Ботев", бул. &"Цар Симеон" и бул. &"Стефан Караджа" от автомобилите, спрели за престой. Това би създало по-голяма пропускливост на пътни превозни средства и значително би намалило предпоставките за пътни транспортни произшествия.

Проектирането и изграждането на няколко многоетажни, модерни паркинга в жилищните квартали на града е наложително. Абсолютно необходимо е да бъдат премахнати незаконните постройки от зелените площи, предвидени за паркове и детски площадки. Премахването на незаконните гаражи предполага да има изградена алтернатива за собствениците на автомобили, която да отговаря на изискванията им за сигурно и безопасно място за паркиране. Тези многоетажни гаражи ще бъдат проектирани по начин, който да позволява обслужването на необходимия брой автомобили. По този начин зелените площи ще бъдат освободени от незаконните постройки и ще могат да бъдат използвани според предназначението си. Ще бъдат проектирани съответните паркове и градини с квартално осветление, капково напояване, пейки и кътове за малките деца и техните майки.

Реализирането на горното предложение, ще даде възможност за организирането в града на система от велоалеи, свързващи кварталите с централната градска част и разработването на проект за изграждане на интерактивни терминали за предоставяне на общинска услуга &"Рент а байк". Този вид услуга вече е успешно въведена в община Бургас, която считаме като модел за успешно управление и от която следва да черпим добри управленски практики. Въвеждането на този вид услуга значително ще облекчи натоварения трафик от автомобили, както и ще окаже благоприятно въздействие върху опазването на околната среда от замърсяването, причинявано от автомобилите.

Тези предложения са представени, разгледани и обсъдени от много други неправителствени организации и са получили тяхната пълна подкрепа.


Гражданско сдружение &"Свети Георги Победоносец" - Сливен

Подкрепящи организации :

НПО &"Институт за регионални изследвания и анализи" - Сливен

НПО &"Обществен барометър" - Сливен

НПО &"Национална асоциация на потребителите на обществената услуга питейно-битово водоснабдяване" – София

Сливенската търговско-промишлена палата

Федерацията на Научно Техническите Съюзи Сливен

Камарата на строителите в България Сливен

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Сливен

Камарата на архитектите СливенІV. ТРАНСПОРТ:

Ще работим за създаване на удобни транспортни схеми на обществения транспорт, които да обслужват обществения интерес в максимална степен.

Целите ни са: оптимизиране на пропусквателната допустимост на улиците в централна градска част чрез въвеждането на еднопосочно движение в някои от тях; предприемане на мерки за регулиране на паркирането и престоя; осигуряване на спазването на правилата за движение по пътищата.

Мерки:

- Възстановяване на работата на комисията по безопасност на движението;


V. ЕКОЛОГИЯ:

Запазването на чиста околна среда ще да бъде поставена като основна задача пред администрацията. Задължително ще се осъществява редовен, качествен и ефективен контрол върху производствата на територията на общината, които представляват висок риск за замърсяване на околната среда.

Ще се извършват необходимите мероприятия за ограничаване на замърсяването с фини прахови частици. Основните източници на прах са промишлеността, транспортът, енергетиката и битовото отопление.

Мерки:

- Създаване на отдел по екология, който да извършва ефективен и качествен контрол.


VІ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:

Един от основните ангажименти в бъдещата работа на Коалицията е активиране на гражданското участие за развитие на едни по-добри социални услуги на територията на общината.

Усилията ни ще бъдат насочени в няколко направления. Прогрес в социално-икономическото състояние на общината – работещи предприятия и фирми, намаляване на безработицата, достъп до образование, получаване на адекватна помощ на групите, изпаднали в социална изолация. Ще работим и в посока преодоляване на негативната тенденция Община Сливен да е водещата по показатели на детска смъртност и ранна раждаемост.

Социалните и хуманитарни дейности решават проблеми на цели социални групи и затова ние трябва да отговорим на потребностите на местното население и социалните групи в риск.

Усилията в сферата на социалните и хуманитарни дейности ще бъдат насочени освен към идентификация на групите и техните проблеми, но и към разработване на целенасочени и алтернативни услуги за всяка уязвима общност или група.

- Уязвими деца в риск и техните семейства;

- Лица и деца с увреждания;

- Уязвими хора и общности в неравностойно положение;

- Старите хора;

- Другите рискови групи – младежи, малцинствени общности, трайно безработни лица.

Ще създадем условия за разширяване и улесняване достъпа на гражданите на общината до вече съществуващите социални услуги. След направен професионален анализ на целевите групи, на броя хора, нуждаещи се от подкрепа, ще сведем до минимум пропуските и недостатъците в управлението на системата за социална политика на местно ниво. Тя се нуждае от добро и качествено управление, координация – процес, в който важна роля има самата общинска администрация. Това изисква въвеждане на нови практики на публичност както от страна на държавния сектор, на НПО, така и от страна на частния бизнес.

Голямото предизвикателство пред новата общинска администрация и новия общински съвет ще бъде преодоляването на разкъсаните връзки между трите основни етноса. Това означава да намерим решения и подходи за трудова заетост в планинския район на общината, да приложим адекватни мерки за интеграция на ромското население, което продължава да живее в условията на бедност и изолация, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, ограничен достъп до здравни, социални, образователни и други услуги. Постигането на хармонично мултикултурно общество изисква интеркултурно сътрудничество в унисон с европейското ни бъдеще. Това означава да се осигури възможност за съхраняване на различните традиции и обичаи при навлизането на съвременния бит и култура в нашето общество. Другата посока, в която ще работим, е търсенето на мнение на гражданите и включване на всички организации и НПО в процеса на управление, увеличаване достъпа на ползвателите на социални услуги в т.ч. до Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, старчески домове, клубове на пенсионера, детски ясли и детски градини и други дейности, делигирани от държавата. В малките населени места кметовете да инициират дейности за разширяване обхвата на социалните услуги с цел подобряване на жизнения им статус.

По отношение на основните ни приоритети работата на Коалицията ще бъде насочена в следните направления:

- Последователна политика за алтернативна заетост;

- Създаване на благоприятна среда на хора, работещи в сферата на социалното подпомагане и подобряване на достъпната архитектурна среда за хората с увреждания.

- Прозрачна политика при предоставяне на жилища на крайно нуждаещи се;

- Ефективно използване на наличната материална база за подобряване средата на живот на местната общност /читалища, бази за отдих, закрити учебни заведения, военни терени, сгради и площадки на закрити производствени предприятия и др/.

- Предоставяне на възможности за ползване на адаптиран транспорт от уязвимите групи;

- Активна местна политика, насочена към всички институции, имащи отношение към проблемите на децата и семействата. Създаване на алтернативни комплексни социални услуги за ситемното и последователно развитие на детската личност.

- Преодоляване и намаляване на ранното отпадане на децата от училище чрез прилагане на административните мерки, предвидени в Закона за народната просвета.

- Отстояване на професионалния подход и конкурсното начало при подбора на кадрите работещи в Общинската администрация, в това число и в социалната сфера.

В бъдещия бюджет на Общината ще бъде направенонеобходимото за запазване на привилегиите, с които се ползват ученици, пенсионери при пътуване в градския транспорт и таксите, заплащани в детските заведения.


VІІ. СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРНО ЗВЕНО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСИ ПРОГРАМИ ЗА ОБЩИНИТЕ:

Ще се изгради структурно звено към общината, което активно да изготвя проектни предложения за кандидатстването на общината по оперативните програми, свързани с нейното развитие: ОП „Добро управление”; ОП „Регионално развитие”; ОП „Околна среда”; ОП „Региони в растеж” и др.

Ще разработим стратегия за устойчива градска мобилност, включваща проекти, които предвиждат цялостно реорганизиране на трафика в града. Ще се изготвят проекти, насочени към иновации в сферата на зелените стандарти. Ще възродим дейността на галериите и музеите с цел повдигане на националното самосъзнание и патриотизъм на гражданите на Община Сливен.

 

Copyright © 2008-2021 Сдружение "Св. Георги Победоносец" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев